Санхүүжилт
 
Сарлаг-Тэмээнийсан caH Хаяг:
c/o Mr. Prof. Dr. Georg Erhardt

Bahnhofstraße 93

D-35415 Pohlheim
Утасны дугаар: ++49-(0)6403-61586
Имейл: georg.erhardt@agrar.uni-giessen.de

Олон улсын сарлаг болон тэмээний судалгааг дэмжихзорилгоор  олгох мөнгөн шагнал

Сарлаг-Тэмээний сан нь энэхүү 2 төрлийн амьтны талаарх судалгааны ажлыг жилдээ 1 удаа сонгон шалгаруулж мөнгөн урамшууллаар шагнана. Үүнд:                        5.000 Евро


Өргөдөл:
Тэтгэлэг горилогчийн материалыг өөрөөс нь хүлээн авна. Бусдаар дамжуулсан материалыг хүлээн авахгүйг анхаарна уу.       

Oргөдөл хүлээн авах гацаа:
Материалыг дээр дурьдсан хаягийн дагуу жил бүрийн 4-р сарын 1-ийг хүртэл хүлээн авна.


Тавигдах шаардлага:
Оролцох судалгааны ажил нь дээр дурдсан хугацаанаас тооцоход 3-аас дээшгүй жилийн өмнө хийгдсэн  байх шаардлагатай.

Хамтын бүтээл:
Хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Анх бичигдсэн хэл:
Дурын нэгэн хэл дээр.

Бидэндямар хэл дээр материалаа ирүүлэх:
Герман эсвэл англи хэл дээр.

Шаардлагатай материалууд:
- Судалгааны ажлыг хураангуй    хэлбэрээр бус дэлгэрэнгүй     хэлбэрээр

- Пасспортны зураг
- Товч намтар

Нэмэлт мэдээлэл:
Сонгон шалгаруулалтыг сан хариуцан явуулж шаардлагатай тохиолдолд гаднаас мэргэжлийн хүнийг оролцуулна.Түүнчлэн шинэчлэл өөрчлөлтүүдийг өөрөө гаргаж, гаргасан шийдвэр хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

   

 

 

 

 
E-Mail
Anruf